Wie kan aandelen kopen van onze coöperatie?

Zowel particulieren als rechtspersonen kunnen aandelen aankopen.

Kan ik op elk moment een aandeel kopen van de coöperatie?

Momenteel wel, de burgercoöperatie PajoPower investeert regelmatig in nieuwe projecten en kan hierdoor het geïnvesteerde geld onmiddellijk gebruiken.

Krijgen omwonenden van een project voorrang om aandelen te kopen?

Uiteraard. Een kapitaalsoproep verloopt in twee fasen. Eerst kunnen omwonenden (op basis van de postcode) tijdens een voorrangsperiode aandelen kopen. Na deze voorrangsperiode kunnen overige geïnteresseerden mee investeren tot wanneer het volledige kapitaal is opgehaald.

Hoeveel kost een aandeel van onze coöperatie?

De nominale waarde van een aandeel bedraagt € 250. De burgercoöperatie PajoPower hanteert momenteel geen uitgiftepremie. De instapkost staat in verhouding tot de waarde van de coöperatie. Zo kan er in de toekomst misschien wel worden beslist om een uitgiftepremie te berekenen en te hanteren bij toekomstige kapitaalsoproepen. Voor onze jeugd tussen 18 en 26 jaar beschikken we tevens over een jeugdaandeel dat kan aangekocht worden voor € 50 per jeugdaandeel. De bedoeling is dan om het ogenblik dat je 26 jaar wordt, om deze jeugdaandelen om te zetten naar gewone aandelen. Ook kunnen sociale groepen gebruik maken van ons sociaal aandeel, hetwelk eveneens € 50 bedraagt per jeugdaandeel.

Hoeveel aandelen kan ik kopen?

Je kan als vennoot een onbeperkt aantal gewonen aandelen aankopen. Bij de aankoop van jeugd- of sociale aandelen geldt een totale investering van maximaal € 5.000.

Kunnen meerdere leden van een gezin vennoot worden?

Ja, dat kan. Je kan zoveel aandelen per gezinslid aankopen zoals je zelf wenst.

Is er garantie op een dividend?

De burgercoöperatie PajoPower kan geen garantie bieden op een minimum dividend. Het dividend kan volgens de huidige wettelijke regeling maximaal 6% op jaarbasis per aandeel bedragen.

Wie beslist over de uitkering van het dividend?

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering keuren de coöperanten de voorgestelde jaarrekening goed. Ook stemmen ze over het al dan niet uit te keren dividend en de waarde ervan. Voor een dividend kan worden toegekend, moet een percentage van de winst worden besteed aan de wettelijke reserve.

Ik ben al vennoot. Kan ik aandelen kopen van meerdere projecten?

Ja, dat kan. Er is geen maximum aantal voor gewone aandelen bepaald. Voor de jeugd- en sociale aandelen geldt een maximum van € 5.000.

Welke zeggenschap heb ik als vennoot?

Elke vennoot heeft, ongeacht het aantal aandelen dat hij of zij bezit, medezeggenschap op onze jaarlijkse Algemene Vergadering. De vennoot kan onder meer mee de bestuurders van de coöperatie aanduiden en mee stemmen over de bestemming van de winst van de coöperatie. Elke vennoot heeft één stem op de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat hij/zij bezit.

Kan ik als vennoot stroom kopen van de projecten van de coöperatie?

Ja dat kan. We werken hiervoor samen met Ecopower CV. Je kan klant worden door u in te schrijven via het volgende formulier. Via een aandeel van PajoPower kunt u een stroomleverancierscontract afsluiten bij Ecopower cv.

Kan ik mijn aandelen overdragen naar een bestaande coöperant of een derde partij?

Ja, dat is mogelijk. Gelieve ons hiervoor te contacteren. In het geval van overlijden geven wij er de voorkeur aan om de aandelen over te dragen aan de erfgenamen.

Hoe kan ik uitstappen?

Als coöperant kan je een verzoek tot uittreding of gedeeltelijke terugname van je aandelen indienen bij de vennootschap. In de eerste periode van 6 jaren na de aankoop van de aandelen, kan je niet uittreden. Daarna bepaalt de wet dat dergelijk verzoek dient te gebeuren gedurende de eerste drie maanden van het boekjaar (dat gelijk is aan het kalenderjaar), indien je datzelfde boekjaar nog wil uittreden. Dit betekent dat de uittredingsverzoeken moeten worden ingediend in de periode van 1 januari tot en met 31 maart na deze periode van zes jaar.

Om een verzoek tot uittreding te doen, dien je een aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen naar de maatschappelijke zetel van PajoPower erkende CV-so (Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik), ter attentie van de Raad van Bestuur. Het verzoek tot uittreding kan door het Bestuursorgaan geweigerd worden, indien hierdoor de coöperatie in financiële problemen geraakt.

Betaal ik als particuliere coöperant roerende voorheffing op een uitgekeerd dividend?

Als coöperant ben je in het inkomstenjaar 2018 vrijgesteld van roerende voorheffing op een eerste schijf aan dividend tot € 640. Deze vrijstelling wordt toegekend via de personenbelasting. Concreet houdt dit in dat PajoPower erkende CV-so aangifte doet en het bedrag – verminderd met maximaal 30% roerende voorheffing – netto uitbetaalt. De afgehouden roerende voorheffing kan gerecupereerd worden via aangifte in de personenbelasting op voorwaarde dat het maximumbedrag van € 640 niet werd overschreden. Vanaf het inkomstenjaar 2019 zal het maximumbedrag worden opgetrokken naar € 800.

Worden minderjarige coöperanten belast op uitgekeerd dividend?

De ouders hebben het wettelijk genot van de roerende inkomsten van hun minderjarige kinderen. In de meeste gevallen dienen de ouders de dividenden dus mee op te nemen in hun eigen belastingsaangifte. Elke ouder zal dan de helft van het dividend van elk minderjarig kind bij zijn eigen dividend moeten voegen. Indien één van de ouders het exclusieve genot van het inkomen van de kinderen heeft, zal alleen hij/zij het te ontvangen dividend moeten toevoegen aan de belastingsaangifte.

Beschikken rechtspersonen over dezelfde vrijstelling als particuliere coöperanten?

Nee, voor rechtspersonen geldt er geen vrijstelling van roerende voorheffing. PajoPower erkende CV-so doet, net als bij de particuliere coöperant, aangifte en betaalt het bedrag – verminderd met maximaal 30% roerende voorheffing – netto uit. De afgehouden roerende voorheffing wordt doorgestort naar de overheid en kan achteraf niet meer gerecupereerd worden.

Zijn mijn aandelen onderworpen aan de effectentaks?

Coöperatieve aandelen zijn niet onderworpen aan de effectentaks. Aandelen in coöperatieve vennootschappen zijn op naam en dien je dus niet mee te nemen in de berekening mocht je ook over een effectenrekening beschikken.

Ik kan niet aanwezig zijn op de Algemene Vergadering. Mag ik iemand een volmacht verlenen?

Ja, op voorwaarde dat de persoon aan wie je een volmacht verleent ook coöperant is van onze coöperatie. Daarnaast mag de volmachthouder maar één andere coöperant vertegenwoordigen. Bij het aanmelden op de Algemene Vergadering dient het volmachtformulier – ingevuld en gehandtekend – afgegeven te worden.

Hebben minderjarige vennoten stemrecht?

Minderjarige vennoten beschikken niet rechtstreeks over stemrecht, maar ze kunnen zich wel laten vertegenwoordigen door een ouder of voogd. Bij het aanmelden op de Algemene Vergadering dient het volmachtformulier voor minderjarige coöperanten – ingevuld en gehandtekend – afgegeven te worden. Een ouder of voogd is niet beperkt in het aantal volmachten en kan dus al zijn of haar kinderen vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering.