Ik ben al vennoot. Kan ik aandelen kopen van meerdere projecten?

Ja, dat kan. Indien je het wettelijk vastgelegde aantal van 20 aandelen per vennoot nog niet hebt bereikt, kan je vrij intekenen op één of meer projecten. Je kan maximaal € 5.000 aan aandelen bezitten.

Welke zeggenschap heb ik als vennoot?

Elke vennoot heeft, ongeacht het aantal aandelen dat hij of zij bezit, medezeggenschap op onze jaarlijkse Algemene Vergadering. De vennoot kan onder meer mee de bestuurders van de coöperatie aanduiden en mee stemmen over de bestemming van de winst van de coöperatie. Elke vennoot heeft één stem op de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat hij/zij bezit.

Kan ik als vennoot stroom kopen van de projecten van de coöperatie?

Ja dat kan. We werken hiervoor samen met Ecopower CV. Je kan klant worden door u in te schrijven via het volgende formulier.

Kan ik mijn aandelen overdragen naar een bestaande coöperant of een derde partij?

Ja, dat is mogelijk. Gelieve ons hiervoor te contacteren. In het geval van overlijden geven wij er de voorkeur aan om de aandelen over te dragen aan de erfgenamen.

Hoe kan ik uitstappen?

Als coöperant kan je een verzoek tot uittreding of gedeeltelijke terugname van je aandelen indienen bij de vennootschap. In de eerste 6 jaren na de aankoop van de aandelen, kan je niet uittreden. Daarna bepaalt de wet dat dergelijk verzoek dient te gebeuren gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar (dat gelijk is aan het kalenderjaar), indien je datzelfde boekjaar nog wil uittreden. Dit betekent dat de uittredingsverzoeken moeten worden ingediend in de periode van 1 januari tot en met 30 juni na de eerste zes jaar.

Om een verzoek tot uittreding te doen, dien je een aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen naar de maatschappelijke zetel van PajoPower erkende CV-so (Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik), ter attentie van de Raad van Bestuur. Het verzoek tot uittreding kan door de Raad van Bestuur geweigerd worden, indien hierdoor de coöperatie in financiële problemen geraakt.

Betaal ik als particuliere coöperant roerende voorheffing op een uitgekeerd dividend?

Als coöperant ben je in het inkomstenjaar 2018 vrijgesteld van roerende voorheffing op een eerste schijf aan dividend tot € 640. Deze vrijstelling wordt toegekend via de personenbelasting. Concreet houdt dit in dat PajoPower erkende CV-so aangifte doet en het bedrag – verminderd met maximaal 30% roerende voorheffing – netto uitbetaalt. De afgehouden roerende voorheffing kan gerecupereerd worden via aangifte in de personenbelasting op voorwaarde dat het maximumbedrag van € 640 niet werd overschreden. Vanaf het inkomstenjaar 2019 zal het maximumbedrag worden opgetrokken naar € 800.

Worden minderjarige coöperanten belast op uitgekeerd dividend?

De ouders hebben het wettelijk genot van de roerende inkomsten van hun minderjarige kinderen. In de meeste gevallen dienen de ouders de dividenden dus mee op te nemen in hun eigen belastingsaangifte. Elke ouder zal dan de helft van het dividend van elk minderjarig kind bij zijn eigen dividend moeten voegen. Indien één van de ouders het exclusieve genot van het inkomen van de kinderen heeft, zal alleen hij/zij het te ontvangen dividend moeten toevoegen aan de belastingsaangifte.

Beschikken rechtspersonen over dezelfde vrijstelling als particuliere coöperanten?

Nee, voor rechtspersonen geldt er geen vrijstelling van roerende voorheffing. PajoPower erkende CV-so doet, net als bij de particuliere coöperant, aangifte en betaalt het bedrag – verminderd met maximaal 30% roerende voorheffing – netto uit. De afgehouden roerende voorheffing wordt doorgestort naar de overheid en kan achteraf niet meer gerecupereerd worden.

Zijn mijn aandelen onderworpen aan de effectentaks?

Coöperatieve aandelen zijn niet onderworpen aan de effectentaks. Aandelen in coöperatieve vennootschappen zijn op naam en dien je dus niet mee te nemen in de berekening mocht je ook over een effectenrekening beschikken.

Ik kan niet aanwezig zijn op de Algemene Vergadering. Mag ik iemand een volmacht verlenen?

Ja, op voorwaarde dat de persoon aan wie je een volmacht verleent ook coöperant is van onze coöperatie. Daarnaast mag de volmachthouder maar één andere coöperant vertegenwoordigen. Bij het aanmelden op de Algemene Vergadering dient het volmachtformulier – ingevuld en gehandtekend – afgegeven te worden.

Hebben minderjarige vennoten stemrecht?

Minderjarige vennoten beschikken niet rechtstreeks over stemrecht, maar ze kunnen zich wel laten vertegenwoordigen door een ouder of voogd. Bij het aanmelden op de Algemene Vergadering dient het volmachtformulier voor minderjarige coöperanten – ingevuld en gehandtekend – afgegeven te worden. Een ouder of voogd is niet beperkt in het aantal volmachten en kan dus al zijn of haar kinderen vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering.