In 1992 sloten de meeste lidstaten van de VN een klimaatakkoord in Rio De Janeiro met de bedoeling de broeikasgassen terug te dringen. Sinds 1995 gaan er jaarlijks COPs (Conference of Parties) door, waarbij alle partijen overleggen en afspraken maken rond deze materie. De bekendste COPs zijn deze van Kyoto (1997), Kopenhagen (2009) en Parijs (2015). In dit akkoord legden de onderhandelaars de bovengrens van 2 °C stijging ten opzichte van het pre-industriële tijdperk vast, met de ambitie de opwarming beperkt te houden tot 1,5 °C. Het klimaatakkoord eist ook van de lidstaten ambitieuze klimaatplannen en financiële steun voor ontwikkelingslanden. Om de vijf jaar komt er eveneens een wereldwijde evaluatie van de uitstootvermindering (Global stocktake). Het akkoord krijgt kritiek omdat de maatregelen niet afdwingbaar zijn. Eveneens zijn de luchtvaart en zeevaart er niet in opgenomen, niettegenstaande deze sectoren grote vervuilers zijn.

Klimaatakkoord van Parijs – wikipedia
Klimaatverdragen – wikipedia

Sinds de klimaatconferentie in Parijs zijn een paar termen gemeengoed geworden. Ze dienen vooral om in het beleidsveld de aard van de klimaatmaatregelen te verduidelijken.

  1. Mitigatie: het ondernemen van actie om de gevolgen van een onvermijdelijke crisis te verminderen. In de klimaatcontext bedoelt men hiermee maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen.
  2. Adaptatie: aanpassing aan klimaatverandering, bv versterkte dijken. Omdat overheden vooral inzetten op mitigatie, komt adaptatie minder op de voorgrond. Een heikel punt is de financiering ervan, hier en in de ontwikkelingslanden die het minst hebben bijgedragen tot de klimaatcrisis.
  3. Loss and damage: schade en verlies treden op als de aanpassing aan de klimaatverandering niet meer mogelijk is. Het kan gaan om een plots verlies aan mensenlevens of economische schade door bv een zware storm of een geleidelijke schade door bv de stijgende zeespiegel. Dit ligt politiek zeer gevoelig door de vraag naar compensatie en rehabilitatie vanuit de ontwikkelingslanden.