Gemeentelijke basisschool Vossem in Tervuren

De gemeente Tervuren stelde de daken van vier gemeentelijke gebouwen ter beschikking voor het plaatsen van zonnepanelen. Voorwaarde in de aanbesteding? Rechtstreekse burgerparticipatie van de inwoners. PajoPower ging een samenwerking aan met burgercoöperatie Ecopower en won de aanbesteding. Samen met Ecopower zal PajoPower coöperatieve zonnepanelen plaatsen op de gemeentelijke daken en de installaties 20 jaar uitbaten. De geproduceerde elektriciteit wordt voor een groot deel rechtstreeks ter plaatse verbruikt, het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van PajoPower en Ecopower die ook klant zijn.

 • Sporthal De Steenberg, Spechtenlaan 8, 3080 Tervuren
 • Gemeentelijke Basisschool Vossem, Dorpsstraat 38, 3080 Tervuren
 • Pachthof Stroykens, Merenstraat 19, 3080 Tervuren
 • Woonzorgcentrum Zoniën, Jezus Eiklaan 37, 3080 Tervuren

Partners

Gemeente Tervuren stelt de daken ter beschikking voor de plaatsing van zonnepanelen en de productie van groene energie met burgerparticipatie. De gemeente neemt de lokaal geproduceerde elektriciteit af aan een voordelig tarief. Intergemeentelijke vereniging Interleuven organiseerde de aanbesteding en trad op als aankoopcentrale. De Vlaams-Brabantse burgercoöperatie PajoPower zal samen met Ecopower de PV-installaties plaatsen en uitbaten.

  GBS Vossem
Grootte van de installatie: 11 kWp
Verwachte jaarlijkse productie: 9.900 kWh
Minder jaarlijkse CO2 uitstoot: 4.550 kg
Goed voor aantal gemiddelde huishoudens: 3
Eigenaarschap coöperanten: IK DOE MEE

Haviland-raamakkoord voor zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

De maatschap bestaande uit de burgercoöperaties PajoPower, Ecopower, Druifkracht, Noordlicht en Klimaan hebben de aanbesteding gewonnen, uitgeschreven door Haviland om zonnepanelen te plaatsen met stroomafname door de lokale overheid.

Concreet zijn wij op zoek naar daken van gemeentelijke gebouwen die we voorzien van zonnepanelen. De investering dragen wij met de burgercoöperaties en we zorgen ook voor de volledige ontzorging op technisch vlak. Jullie hoeven dus geen openbare aanbesteding meer uit te schrijven, dankzij het contract van Haviland.

De geproduceerde stroom kunnen wij aan een gunstprijs leveren aan het gebouw en het saldo injecteren we op het net.

In het kader van het burgemeestersconvenant zorgt dit voor een mooi resultaat in CO2-besparing en dit zonder dat jullie zelf moeten investeren. Bovendien krijgen jullie als gemeente of stad een concurrentiële/lage energiekostprijs.

Geïnteresseerd? Contacteer ons via zon@pajopower.be

Lees meer op de website van Haviland

VEB-raamakkoord voor zonnepanelen op publieke gebouwen

De burgercoöperatie PajoPower heeft samen met Ecopower de aanbesteding gewonnen, uitgeschreven door het Vlaams Energiebedrijf om zonnepanelen te plaatsen met stroomafname door de eigenaar van het gebouw.

Concreet zijn wij op zoek naar daken van publieke gebouwen die we voorzien van zonnepanelen. De investering dragen wij met de burgercoöperatie en we zorgen ook voor de volledige ontzorging op technisch vlak. Jullie hoeven dus geen openbare aanbesteding meer uit te schrijven, dankzij het contract van het VEB.

De geproduceerde stroom kunnen wij aan een gunstprijs leveren aan het gebouw en het saldo injecteren we op het net.

In het kader van het burgemeestersconvenant zorgt dit voor een mooi resultaat in CO2-besparing en dit zonder dat jullie zelf moeten investeren. Bovendien krijgen jullie als gemeente of stad een concurrentiële/lage energiekostprijs.

Geïnteresseerd? Contacteer ons via zon@pajopower.be

De kracht van energiecoöperaties

In het kader van het Horizon2020 CITYnvest project worden in 10 lidstaten workshops georganiseerd om sleutelfiguren samen te brengen rond de uitdagingen van financieringsmodellen die werken voor energie-efficiëntie in gebouwen. We hebben er echter voor gekozen om drie aparte workshops voor België te organiseren aangezien de verschillende context in Wallonië, het Brussels hoofdstedelijk gewest en Vlaanderen. Voor Vlaanderen willen we deze interessante voormiddag toespitsen op twee hoofdthema’s. Naast een plenair gedeelte over de financieringsmodellen voor energie-efficiëntie splitsen we ons op in twee groepen. De ene groep zal zich focussen op hoe een lokale autoriteit van start kan gaan met concrete investering en meer bepaald via het model ‘Energieprestatie contracten’, gestoeld op een energiebesparing gegarandeerd door een ‘Energiediensten bedrijf’. De tweede groep zal in debat gaan of investeringsmodellen kunnen worden opgebouwd via coöperatieven en hoe we onze burgers in dit verhaal actief engageren. Verder wil deze voormiddag ook een netwerkopportuniteit vormen: na directe ‘pitches’ van bedrijven en organisaties actief in deze sector, worden de deelnemers geacht verder te netwerken tijdens de lunch. CITYnvest tracht verdere samenwerkingsverbanden die hieruit verder vloeien te ondersteunen om zo concrete projecten in Vlaanderen te realiseren. Ook wij van PajoPower maken deel uit van het CITYnvest-verhaal.

Deel de Zon wint Autodeel award

PajoPower CVso is partner van DeeldeZon

Met dank aan de subsidie van Interreg Vlaanderen-Nederland werken wij tot 2021 samen met zes andere partners aan het project DeeldeZon. DeeldeZon heeft de ambitie om 80 zonnedaken, 80 bidirectionele laadpalen en 150 elektrische deelauto’s mogelijk te maken in België en Zuid-Nederland. Hiermee draagt DeeldeZon bij aan de energietransitie. Doel is het realiseren van energieneutrale leefomgevingen. Het innovatieve aan dit project is de combinatie van zonnedaken met elektrische deelauto’s die de opgewekte energie door het gebruik van slimme bi-directionele laadpalen op een duurzame en flexibele manier opslaan en kunnen teruggeven wanneer de vraag naar elektriciteit groot is. Naast de positieve effecten op de (lokale) leefomgeving bieden deelauto’s ook de oplossing voor sociaaleconomische vraagstukken.

DeeldeZon won in 2019 de Autodeel Award in de categorie ‘beste lokale initiatief’ met het project in Venlo. Meer informatie op deeldezon.eu.

Algemene Vergadering van 14 mei 2022

Zaterdag 14 mei 2022 gaat onze Algemene Vergadering van PajoPower erkende CV-so door.
Dit jaar opnieuw fysiek !
Locatie:  plattelandscentrum Paddenbroek – Paddenbroekstraat 12 te 1755 Gooik.

Agenda:

15.30u Ontvangst & registratie
Registratie van eventuele volmachten
16.00u Welkom
16.05u Voorstelling van het activiteitenverslag
16.25u Balans en resultatenrekening
Voorstelling jaarrekening en balans
Evolutie vennoten en aandelen
Voorstel dividend
16.40u Aanpassing statuten en intern reglement
Ontslag bestuurders en kandidatuur nieuwe bestuurder
16.50u Woord aan de aandeelhouders
17.00u Beslissing Algemene Vergadering over:
– stemming sociaal doel
– goedkeuring jaarverslag en jaarrekening
– kwijting bestuurders en boekhouder
– goedkeuring ontslag en aanvaarding bestuurders
– goedkeuring nieuwe statuten en intern reglement
– stemming dividend
17.15u Toekomstige projecten
17.30u Einde Algemene Vergadering

Start energieke avond PajoPower

17.35u Voorstelling film “We the power”
18.20u Strategisch overleg: hoe worden we minder kwetsbaar voor energieschokken in het Pajottenland? Energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, energie-opslag, rol van PajoPower in deze transitie.
19.00u Verder napraten bij pot en pint

Kan je zelf niet deelnemen en je stem wil uitbrengen: maak gebruik van het volmachtformulier.
Als aandeelhouder kan je maximaal voor één andere aandeelhouder meestemmen in de Algemene Vergadering.

Bevestig uw deelname door het invullen van het inschrijvingsformulier.

Op de vergadering is er tijd voor vragen. Je kan deze al delen samen met je inschrijving.

PajoPower en Klimaatpunt

Voor veel mensen is PajoPower een begrip in het Pajottenland en Zennevallei. Men ziet PajoPower bij samenaankopen, benovatie, de klimaatmobiel, Adopteer-je-straatlamp, zonne-installaties, enz. Minder mensen weten dat hierachter eigenlijk twee organisaties zitten, namelijk een vzw en een burgercoöperatie met dezelfde naam.

Deze organisaties brachten de laatste jaren burgers, overheden en bedrijven samen, om gedragen oplossingen voor de klimaatcrisis te ontwikkelen. Dit gaat heel breed, van het informeren van jongeren via Klimakkers, over samen aankopen van zonnepanelen tot klimaatscholen en nog veel meer.

De coöperatie legt zich vooral toe op investeringen in hernieuwbare energieprojecten, terwijl de vzw meer een ondersteundende en ontzorgende rol opneemt naar particulieren en overheden. Beide organisaties zitten meer en meer in hun eigen groeiscenario, waarbij een heldere communicatie naar hun stakeholders zeer belangrijk is. Dus besloten ze elk een eigen weg in te slaan om die dingen te doen waar ze goed in zijn.

PajoPower erkende CV-so doet verder onder dezelfde naam. De klemtoon ligt op het plaatsen van zonnepanelen, led-straatlampen, en op termijn investeringen in water- en windenergie. Dit gebeurt momenteel uitsluitend met vrijwilligers.

PajoPower VZW is herdoopt tot ‘Klimaatpunt VZW’ met de volgende missie: het ondersteunen en ontzorgen van particulieren, gemeenten en andere publieke en private ondernemingen in al hun projecten rond energiebesparing, hernieuwbare energie en (elektrische) deelmobiliteit. Klimaatpunt wil ook de voornaamste duurzame partner zijn en blijven voor de gemeenten van het Pajottenland en Zennevallei bij de uitvoering van hun klimaatplannen.

“Het feit dat onze wegen formeel scheiden, wil niet zeggen dat we in de toekomst niet meer zullen samenwerken, integendeel. De klimaatopwarming verplicht ons om op vele vlakken de krachten te blijven bundelen”

Patrick Swyngedouw (†), voorzitter PajoPower erkende CV-so

Agrivoltaics – een symbiose tussen energie- en plantenoogst

Het algemeen doel is om het potentieel van agrivoltaics te onderzoeken en te demonstreren in Vlaanderen. Hierbij willen we op zoek gaan naar systemen die een maximale energie-autonomie realiseren met een minimale impact op de gewasopbrengst en de landbouwactiviteit.
Om dit doel te verwezenlijken is een multidisciplinaire aanpak nodig: Welke gewassen zijn het meest geschikt? Welke constructies/panelen/oriëntaties hebben het minste impact op de gewasopbrengst? Hoe kan er rekening gehouden worden met bestaande teeltmanagementsystemen (grondbewerking, oogsten…)? Wat is de impact van deze constructies op het microklimaat onder de panelen? Hoe kan het energie-overschot van het landbouwbedrijf ten gelde worden gemaakt? Wat is de publieke perceptie? Welk zijn geschikte gronden (ligging, hellingsgraad).

De kans dat België haar vooropgestelde klimaatdoelstellingen 2020 zal halen, is erg gering. Maar nieuwe doelstellingen voor 2030 zullen minder vrijblijvend zijn. 1% van ons Vlaams landbouwareaal (600.000 ha) inzetten zou een verviervoudiging betekenen van onze zonne-energieproductie. Dankzij slim toepassen van agrivoltaics zou de impact op de gewassen erg beperkt, of zelfs positief kunnen uitdraaien. Het multidisciplinaire karakter en de betrokkenheid van verschillende sectoren en politieke actoren maakt dat het moeilijk is voor bedrijven om deze kar op gang te trekken. Deze TETRA wil het pad effenen en tonen wat er op het terrein mogelijk is. De financiële leefbaarheid van de 23.000 Vlaamse landbouwbedrijven kan omhoog, coöperaties kunnen de energie-autonomie van lokale gemeenschappen vergroten en er ontstaan nieuwe markten voor de 300 erkende PV-installatiebedrijven en de vele toeleveringsbedrijven uit de landbouw en de elektrotechnische wereld.

Geïnteresseerd? Word coöperant.

Link naar de onderzoekssite: agrivoltaics.wordpress.com

Partners

 • Jan Cappelle – Onderzoeksgroep Energie en Automatisering, departement Elektrotechniek, KU Leuven, Technologiecampus Gent
 • Bram Van de Poel – Afdeling Plantenbiotechniek – KU Leuven Departement Biosystemen
 • Marleen Gysen – Boerenbondvereniging voor innovatieve projecten

Gebruikersgroep

 • A&A Electrics nv
 • AKKA Belgium
 • Bert Abbeel
 • Boerenbond vzw
 • Core
 • Ecopower CVBA
 • E. VAN WINGEN NV
 • Ecolis BVBA
 • Eoly NV
 • Fluvius CVBA
 • Fruitbedrijf Van der Velpen
 • IBAtechnics
 • Koen De Wilde
 • Linea Trovata
 • Ministry of Solar
 • ODE
 • PajoPower CVBA
 • Soltech NV
 • Vlaskracht CVBA
 • ZuidtrAnt CVBA
 • SO Volterra CVBA

Liedekerke plaatst nieuwe ledlampen in de Mobilaswijk in samenwerking met inwoners

De gemeente Liedekerke heeft beslist om zuinigere straatverlichting te voorzien in de Mobilaswijk. Hiervoor gaat ze in zee met de energiecoöperatie PajoPower. Alle inwoners van Liedekerke kunnen mee investeren en krijgen hiervoor een financieel rendement. Ledstraatlampen hebben een esthetische armatuur en verbruiken minder energie. Ze vallen minder op in het straatbeeld en verlichten gelijkmatig de omgeving. Het aangename witte licht verhoogt het veiligheidsgevoel in de buurt en voldoet aan de nieuwe voorschriften. Tussen 23 uur en 6 uur worden de lampen tot 50 % gedimd. In totaal gaat het om 60 ledlampen en een investering van 26.000 euro, die PajoPower en het gemeentebestuur Liedekerke op zich neemt. Op 15 september vindt een infomoment plaats voor de inwoners van de Mobilaswijk.

PajoPower bestaat uit burgers uit het Pajottenland en Zennevallei, die samen duurzame energieprojecten uitwerken in de regio. De coöperatie bestaat vijf jaar en plaatste onder andere 450 ledlampen langs invalswegen in Halle. PajoPower is eveneens meegestapt in het duurzame scholenproject waarbij zonnepanelen schoolgebouwen van de nodige energie voorzien. Ook plaatste ze zonne-installaties op gemeentelijke gebouwen in Tervuren. De coöperatie kan rekenen op de steun van meer dan 200 vennoten, waardoor ze de hernieuwbare energieprojecten kan uitwerken en financieren. Voor het werkjaar 2018 keerde PajoPower een dividend van 2 % uit.

Investeren via burgers is niet nieuw. In Europa schat men het aantal echte energiecoöperaties om meer dan 1.500. Deze vertegenwoordigen 1.000.000 vennoten. Wie als burger mee investeert in lokale duurzame energieprojecten, kan rekenen op een financieel rendement en heeft inspraak in de projecten. Met ieder nieuw project worden we iets minder afhankelijk van de multinationale energiereuzen en nemen we onze eigen energievoorziening meer in eigen handen, zodat de opbrengsten in de regio blijven en niet wegvloeien naar het buitenland. Bovendien is er nood aan hernieuwbare energieprojecten in de strijd tegen de klimaatcrisis. Niet alleen de productie ervan is belangrijk, ook op energiebesparing moet ingezet worden. Dit past volledig in het Burgemeestersconvenant dat de gemeente Liedekerke mee ondertekende in 2014, samen met 56 andere Vlaams-Brabantse gemeenten.

Geïnteresseerd? Word coöperant.

Pajopower keert voor het eerst dividend uit!

8 mei 2019 – De energiecoöperatie PajoPower besliste tijdens de Algemene Vergadering van 8 mei 2019 om 2% dividend uit te keren aan de vennoten. Eveneens is 250 € voorzien als steun voor het LEF-project in Halle.

Tijdens een geanimeerde stemmingsronde in het cultuurcafé van CC ’t Vondel volgden de aanwezigen het voorstel van de raad van bestuur om 2% dividend te voorzien voor de meer dan 200 vennoten van de burgercoöperatie. Ook de voorzitter Patrick Swyngedouw kreeg met unanimiteit van de stemmen een mandaat voor de volgende drie jaar. Hij schetste de lopende projecten rond zonne-energie en zuinige straatlampen, evenals de strategie die de coöperatie volgt rond windenergie. Hij bedankte iedereen uitdrukkelijk voor de belangeloze steun tijdens de opstartjaren.

Ook jongeren krijgen een stem bij Pajopower. Zij organiseren later dit jaar het bootcamp ‘Klimakkers’ dat heel intensief rond de klimaatneutraliteit van de regio zal handelen. Als laatste beslisten de vennoten om het LEF project in Halle 250 € te schenken in het kader van het sociaal oogmerk. Het Lokaal Ecologisch en Fairtrade project wil een lokale verswinkel met korte keten producten uit de omstreken opstarten.

PajoPower erkende CV-so is de burgercoöperatie voor duurzame energie van het Pajottenland en Zennevallei. De vrijwilligers werken projecten uit rond hernieuwbare energie. Iedereen kan mee investeren in deze projecten als vennoot.

Ook zon op jouw school?

De koepel van het Katholiek Onderwijs zocht partners om hun scholen te verduurzamen. Samen met vijf andere Vlaamse burgercoöperaties (Beauvent, Ecopower, Energent, ZuidtrAnt en Stroomvloed) kreeg PajoPower het luik zonnepanelen toegewezen. De volgende vier jaar benaderen we samen meer dan 1.500 scholen in Vlaanderen met een voorstel om hun eigen elektriciteitsverbruik op te vangen via zonnepanelen.

Zo komt hernieuwbare energie tot bij de kinderen in het klaslokaal en zakt de energiefactuur voor de scholen. Driedubbele winst want ook de CO2 impact gaat naar beneden.

Samen zullen we de geïnteresseerde scholen screenen, installaties dimensioneren, de investeringen dragen en de exploitatie voor onze rekening nemen. We engageren ons ook om de ouders, leerlingen, omwonenden en personeel de kans te geven om mee te participeren in de zonne-installaties op de schooldaken. Dergelijke investeringen zijn immers broodnodig als we onze ambitieuze klimaatdoelstellingen willen realiseren. Na twintig jaar is de installatie kosteloos voor de school zelf, die dan nog jaren kan genieten van gratis zonnestroom.

Geïnteresseerd? Vraag informatie of word coöperant.

Ook zon op jouw dak?

Zonder zelf te investeren kan je meegenieten van zonnestroom

Elke vereniging, school, openbaar bestuur, woonzorgcentrum, … kan bij PajoPower terecht voor de installatie van zonnepanelen op hun dak. Je hoeft hierbij niet zelf te investeren, de investering wordt gedragen door onze burgercoöperatie PajoPower. Je geniet op die manier wel van het financieel voordeel van de goedkopere lokale stroom. Iedereen krijgt de mogelijkheid om daarbij financieel te participeren in de zonne-installaties en daarvoor een mooi rendement te krijgen.

Interesse? Stuur een bericht naar zon@pajopower.be of bel 02/306.45.62

Doe vrijblijvend een aanvraag voor een PV-installatie

Adopteer je straatlamp: investeren in duurzame energie in Halle

Investeren in duurzame energie in Halle

Eind juni 2017 werden de bestaande straatlampen op de 4 invalswegen in Halle, de Edingsesteenweg, de Lenniksesteenweg, de Nijvelsesteenweg en de Ninoofsesteenweg, vervangen door een energiezuinige LED-lamp.

De stad Halle heeft beslist om al haar inwoners via Pajopower de kans te geven om mee te  investeren in de verduurzaming van haar verlichting, een Europese primeur bovendien. Pajopower kan zo op termijn een dividend uitkeren aan haar vennoten.

Concreet doen we een oproep ter waarde van 225.000 euro met een uitgifte van 900 aandelen.

Onder het moto ‘adopteer je straatlamp’ kan iedereen minstens één aandeel van 250 euro kopen met een maximum van 20 deelbewijzen of 5.000 euro per vennoot.

Een aandeel van Pajopower cvba-so is een risicobelegging. Het dividend wordt jaarlijks door alle vennoten samen op de algemene vergadering vastgelegd, op voorstel van de raad van bestuur die daarbij rekening houdt met de financiële resultaten, met de reserves en met de prognoses voor de komende jaren. Het maximale jaarlijkse dividend dat Pajopower cvba-so als erkende coöperatie mag uitkeren, bedraagt 6%, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Dit dividend is echter geen gegarandeerde opbrengst. Omdat Pajopower door de Nationale Raad voor de Coöperaties (NRC) erkend is, is er er voor dit project geen door de FSMA goedgekeurde prospectus nodig. Dit project valt immers onder de prospectusvrijstelling voor erkende coöperatieve vennootschappen. Elke vennoot kan ook na 6 jaar uittreden uit onze coöperatie. Dit kan in uitzonderlijke gevallen vervroegd worden omwille van persoonlijke redenen en na beslissing van de raad van bestuur.

De jaarlijkse algemene vergadering zal ook beslissen in welke andere lokale duurzame projecten verder geïnvesteerd zal worden. Projecten die we momenteel voorbereiden zijn de energierenovaties van scholen, energiebegeleiding van gezinnen, investeringen in zonne-energie, windenergie, biomassa en kleinschalige waterkracht.

Met dit project realiseren we in Halle in totaal een energiebesparing van bijna 400.000 kWh of de jaarlijkse elektriciteitsconsumptie van 115 Halse gezinnen en besparen we 92 ton CO2.

Bent u geïnteresseerd om hier mee in te investeren, dan kan u vennoot worden door inschrijving via de pagina “Word coöperant“.

Wenst u meer informatie, dan kan u ons ook contacteren via info@pajopower.be.